خواص عرق افسنطین

خواص عرق افسنطین

خواص عرق افسنطین
این گیاه به نامهای مروه، کشوتامی، رومی و خترق شناخته می شود.
طبیعت گرم  و خشک
کاستریک را برطرف میکند
اشتها آور …


تقویط معده، و کبد و طهال
دفع کرم های روده
درد بواسیر و مفاصل
برای درمان سختی رحم  نافع است…
برای اخراج کرم از شکم موثر است
در رفع قطع عادت ماهیانه زنان جوان که ناشی از ضعف مفرط یا رکود فعالیت رحماست، بسیار موثر است.